Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier. Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website. Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek. In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Als op de prijslijst of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Betaling kan plaatsvinden door overschrijving per bank of contante betaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper.

 Artikel 4. Levering en verzendkosten De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Koper ontvangt een rekening bij levering van de bestelde artikelen. Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper geen verzendkosten berekenen. De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland. Verkoper zal op verzoek koper per e-mail in kennis stellen van de werkelijke verzendkosten. Levering aan het buitenland geschiedt niet eerder dan na een schriftelijke bevestiging van koper waarin de werkelijke verzendkosten worden aanvaardt. Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Defecten Koper is alleen gerechtigd om binnen zeven dagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren indien het product niet functioneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag , verminderd met verzend- en eventuele administatiekosten, binnen veertien dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Na de periode van zeven dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren

Artikel 6. Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper of een door koper aan te geven derde over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van verkoper komt. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper, is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade. Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: 1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken; 2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld; 3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld. De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: - oorlog of daarop gelijkende situaties; - oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade; - ziekte van verkoper of personeel van verkoper; - tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper; - maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod; - natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt. Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper. Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor levering" beroepen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8. Privacy-statement Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

 Artikel 9. Geschillen Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze "Algemene voorwaarden tot levering" is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 11. Herroepingsrecht: Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument - bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument - het bedrijf zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De consument - het bedrijf is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument - het bedrijf kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.

4. Speciaal vervaardigde produkten en op maat bestelde produkten vallen niet binnen het herroepingsrecht.